PRIVACY VERKLARING


De firma Pur O is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens essentieel is om een vertrouwensband op te bouwen met klanten. Daarom gaan we zo transparant mogelijk om met de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via de verschillende kanalen om onze diensten te kunnen uitoefenen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

De firma BV Pur O is officiële invoerder voor de Benelux van het merk Purello. Dit is een intelligente luchtzuiveraar die zorgt voor zuivere lucht in de woning. Wij staan in voor de verkoop van de luchtzuiveraar en accessoires, en gerelateerde diensten zoals de technische service, de financiering en opleidingen.

Pur O is een besloten vennootschap (BV) in België met ondernemingsnummer BE0524.947.964. Het adres van de hoofdzetel is:

Wayenborgstraat 28
2800 Mechelen
België
BTW-nr: BE0524.947.964
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Onze contactgegevens zijn:

Tel: 015/55.92.00 (op werkdagen tussen 10 en 17 uur)
E-mail: info@ritello.be
Website: www.purello.be


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens is de informatie waarmee jij direct (bijvoorbeeld door opgave van je naam) of indirect (bijvoorbeeld bij gebruik van een klantnummer) kan worden geïdentificeerd.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben.

De gegevens die wij verzamelen zijn dus afhankelijk van onze interacties met jou en kunnen de volgende zaken omvatten:

 • Jouw identiteit en contactgegevens (voornaam, familienaam, leeftijdsgroep, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Gegevens over jouw situatie (werksituatie, gezinssituatie, woonsituatie)
 • Gegevens over betalingen en transacties (betaalmethode, toegewezen korting)
 • Gegevens over onze commerciële relatie (bestelgeschiedenis, verkoopovereenkomst, contacten met klantenservice, contacten met technische service)
 • Gegevens over het gebruik van onze website en landingspagina’s (aantal bezoeken, bezochte pagina’s, geopende e-mailberichten)

Bij het opgeven van persoonsgegevens in een formulier is jouw expliciete toestemming vereist door het aanvinken van een invulvakje. De vereiste gegevens worden aangegeven met een asterisk bij de invulvakken. Als je deze niet wenst te verstrekken, kunnen we de voorgestelde actie, dienst, opleiding, workshop, kortingsvoucher of cadeau niet aanbieden.

We willen je adviseren om ons op de hoogte te houden van wijzigingen van jouw opgegeven persoonsgegevens (bijvoorbeeld bij een verhuizing).

De diensten en producten die wij aanbieden zijn primair bedoeld voor volwassenen. Daarom verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.


Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In het kader van de producten en diensten die wij aanbieden verwerken wij de verzamelde persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven of waarvoor u specifiek toestemming hebt gegeven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Als de verwerking op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, zullen we uw persoonsgegevens alleen met uw goedkeuring voor een ander doel gebruiken.

Registratiegegevens en directe communicatie

Voor veel diensten verzamelen wij jouw persoonsgegevens, waaronder: voornaam, familienaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om:

 • met jou te communiceren over onze diensten en producten
 • onze producten te leveren en door jou te laten gebruiken
 • jou te informeren over ons beleid en gebruiksvoorwaarden
 • jou uit te nodigen voor deelname aan een marktonderzoeksproject
 • jou uit te nodigen voor een workshop of opleiding
 • jou een jobaanbod te doen

Juridische verplichtingen en verdediging

We kunnen persoonsgegevens gebruiken en bewaren voor juridische redenen en procedures, of om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen, zoals bijvoorbeeld ter wille van de preventie, opsporing of het onderzoek van een misdrijf, het voorkomen van schade, fraude of misbruik van onze diensten en IT-systemen.

Het is ook mogelijk dat we jouw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.

Analyse gebruik van onze website

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruik van onze website www.purello.be en landingspagina’s met online onderzoeken voor welke we jou mogelijk uitnodigen.

Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om de gebruikservaring te verbeteren en de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de website te verbeteren en voor doeleinden van onderzoek naar advertentie-efficiëntie en media onderzoek.

We verzamelen gegevens die algemeen beschikbaar zijn over uw apparaat wanneer het verbinding maakt met het internet. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, het IP-adres, het type en de versie van het besturingssysteem en de browser, evenals, waar mogelijk, de fabrikant van het apparaat en het model en de datum en tijd van elk verzoek aan onze servers.

Voor het gemak van onze bezoekers, kan onze website of landingspagina’s links of een embed code naar websites bevatten die niet aan ons zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of beheerd. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze derde partijen verzamelen. We raden aan rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijken voor deze websites voor informatie over hun privacybeleid.


Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

De firma BV Pur O heeft verschillende vestigingen in België die toegang hebben tot de persoonsgegevens waartoe zij gemachtigd zijn en enkel en alleen mogen gebruiken voor het aangegeven doel.

Jouw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de volgende derde partijen:

 • BV Pur O maakt deel uit van de wereldwijde organisatie Librex bestaande uit verschillende ondernemingen binnen en buiten de Europese Unie . Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven door een of meer ondernemingen die zijn gelieerd aan Librex als dit nodig is voor gegevensverwerking en -opslag, om jou toegang te bieden tot onze diensten, voor klantenondersteuning, om beslissingen te nemen over de verbetering van de diensten, voor inhoudsontwikkeling en andere doeleinden zoals beschreven in deel 3 van deze privacyverklaring.
 • Wij kunnen beroep doen op externe dienstverleners voor de gegevensverwerking. Met deze onderneming sluiten wij een overeenkomst voor de gegevensverwerking. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens doorgeven aan zaakwaarnemers, partners voor het hosten van databases en softwaretoepassingen, voor gegevensverwerkingsdiensten, om aangevraagde informatie te bezorgen, of aan callcenters om ondersteunende diensten te bieden of interviews te houden tijdens de marktonderzoeksprojecten. We delen maken deze gegevens alleen toegankelijk voor externe dienstverleners voor zover dit vereist is voor het respectieve doel. Zij mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder niet voor hun eigen doeleinden of die van partijen buiten de organisatie Librex.
 • Bij een bedrijfsovername (reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop, of doorgifte van activa) zullen we gegevens doorgeven, inclusief persoonsgegevens, in een redelijke omvang en voor zover nodig voor de bedrijfsovername, en op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee akkoord gaat uw persoonsgegevens te respecteren op een manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We brengen de betrokkenen op de hoogte voordat hun persoonsgegevens worden onderworpen aan een andere privacyverklaring.
 • We kunnen uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties meedelen indien dit wordt vereist door de wet of een overheidsbevel. Ons bedrijf geeft bijvoorbeeld gehoor aan verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten het land waar u woont.

Met andere categorieën van derde partijen worden jouw persoonsgegevens nooit gedeeld, tenzij hierbij uw specifieke toestemming voor overdracht gevraagd wordt. Wij zullen gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, beveiligd en doorgegeven volgens de toepasselijke wet.


Wat zijn jouw rechten?

Als betrokkene verleent de wetgeving jou specifieke rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van jou verwerken. BV Pur O respecteert jouw individuele rechten. In de volgende lijst staat informatie over jouw juridische rechten voortkomend uit wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op intrekken toestemming

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, mag je deze toestemming te allen tijde intrekken door ons te contacteren. Als deelnemer aan een marktonderzoeksproject wijzen wij er graag op dat je bij het intrekken van jouw toestemming niet langer in aanmerking komt voor eventuele beloningen of incentives die wij aanbieden.

Recht op correctie

Je kan ons contacteren om jouw persoonsgegevens te corrigeren of te vervolledigen. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn en die op continue basis worden gebruikt, nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.

Recht op beperking op de verwerking

Je mag van ons beperking verkrijgen op de verwerking van jouw persoonsgegevens, als:

 • u de juistheid betwist van uw persoonsgegevens, en dit voor de periode die we nodig hebben om de juistheid te controleren
 • de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik daarvan
 • we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, en dit in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gronden voor verwerking zwaarder doorwegen dan de uwe

Recht op toegang

Je mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben. Je mag van ons eveneens informatie vragen betreffende de periode gedurende we jouw persoonsgegevens bewaren, en, waar van toepassing, informatie betreffende eventuele automatische besluitvorming en profilering op basis van jouw persoonsgegevens. Je mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van jou hebben. Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor elke andere kopie die je vraagt.

In bepaalde situaties zijn we mogelijks niet in staat om jouw toegang te geven tot alle of sommige van jouw persoonsgegevens vanwege wettelijke voorschriften of andere legitieme redenen. Als we jouw verzoek om toegang afwijzen, informeren wij jou over de reden voor deze weigering.

Recht op overdraagbaarheid

Op jouw aanvraag geven we een kopie van de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Je beschikt over het recht deze aan een door jouw benoemde verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of om ons te verzoeken deze rechtstreeks aan deze andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken, indien technisch uitvoerbaar. Deze rechten zijn vooropgesteld dat de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming.

Recht op verwijderen

We kunnen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze computersystemen op jouw verzoek, wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
 • de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, je jouw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking
 • de persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
 • wanneer de persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een Kind

Wij kunnen het verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen niet uitvoeren in de volgende gevallen:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor we gegevens moeten verwerken, in het bijzonder voor wettelijke bewaarplichten van gegevens (bijvoorbeeld voor de boekhouding)
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

Recht op bezwaar

Je mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als gevolg van jouw specifieke situatie, vooropgesteld dat de verwerking niet is gebaseerd op jouw toestemming maar op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die zwaarder doorwegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking, vermeld dan of je wenst dat jouw persoonsgegevens worden gewist dan wel dat de verwerking ervan door ons wordt beperkt.

Recht op indienen klacht

In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving mag je een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het land waar je woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.

Uitoefening van jouw juridische rechten

Om jouw juridische rechten te kunnen uitoefenen kan je ons contacteren.


Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Om één van jouw rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens uit te oefenen kan je contact met ons opnemen:

Tel: 015/55.92.00 (op werkdagen tussen 10 en 17 uur)
E-mail: info@ritello.be

Dit kan ook door een brief aan het adres van onze hoofdzetel te richten:

BV Pur O
Wayenborgstraat 28
2800 Mechelen
België

In gevallen waar wij jou niet kunnen identificeren als betrokkene (bijvoorbeeld bij doorgeven van onvoldoende gegevens), zijn we niet in staat om te voldoen aan jouw verzoek tenzij je extra informatie geeft waardoor je wel kan worden geïdentificeerd door ons.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Het kan echter nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens voor langere tijd bewaren o.m. vanwege wettelijke bepalingen.

Bovendien zullen we niet al uw persoonsgegevens wissen als u ons hebt verzocht in de toekomst niet opnieuw contact met u op te nemen. Voor dit doel houdt Pur O de administratie bij waarin informatie staat over personen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met ze opnemen (bv. via bulkmail of rekruteringscampagnes). We beschouwen uw verzoek als toestemming voor opslag van uw persoonsgegevens voor deze administratie tenzij u ons anders instrueert.


Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens beschikken wij over eigen ontwikkelde software. Wij maken gebruik van passende beveiligings- en beschermingsmaatregelen conform de nieuwste technologieën.

Bij het ontdekken van een datalek of een vermoeden ervan (bijvoorbeeld bij een cyberaanval), zullen wij onmiddellijk de nodige maatregelen nemen om het probleem te onderzoeken en op te lossen. Indien het datalek een risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden moeten wij aan de meldplicht voldoen. Je zal hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht worden door ons en wij zullen ook de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit binnen de 72u na vaststelling in kennis stellen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens overdracht van gegevens omvat, zorgen wij ervoor dat deze overdracht onder gepaste omstandigheden plaatsvindt, met voldoende bescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid.

Voor het aanbieden van sommige diensten doen wij beroep op externe dienstverleners (bijvoorbeeld communicatie via e-mail, SMS, Whatsapp, Facebook Messenger en Simplepush Notifications). Sommige van onze dienstverleners bevinden zich echter buiten de Europese Unie. In sommige van deze landen geldt mogelijk een andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming dan in de Europese Unie. In die gevallen zetten wij ons in om te waarborgen dat de overdracht conform de toepasselijke regelgeving plaatsvindt.


Wijzigingen privacyverklaring

De informatie in deze privacyverklaring kan door ons gewijzigd worden. Indien vereist of noodzakelijk zullen wij jou hiervan op de hoogte brengen en/of jouw toestemming vragen. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring bij elk bezoek aan onze website te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie.